News

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ: ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΣΤΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΧΑΡΤΗ

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ: ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΣΤΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΧΑΡΤΗ

ΕΝΘΕΤΟ «ENERGY, OIL & GAS», H ΣΗΜΕΡΙΝΗ

Σύνδεσμος: ENERGY, OIL & GAS

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΔΡ. ΣΥΜΕΩΝ ΚΑΣΣΙΑΝΙΔΗΣ ΜΑΣ ΜΙΛΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟΥ

1. Ποια είναι η αποστολή της Δημόσιας Επιχείρησης Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ);

Η ΔΕΦΑ έχει την ευθύνη για την καθολική εισαγωγή και διάθεση του Φυσικού Αερίου εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας. Κύρια αποστολή της ΔΕΦΑ στα αρχικά στάδια της λειτουργίας της είναι, η εισαγωγή και διασφάλιση των απαραίτητων ποσοτήτων Φυσικού Αερίου για κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της Κύπρου και η αδιάλειπτη κι ασφαλής τροφοδοσία Φυσικού Αερίου σε μεγάλους παραγωγούς Ηλεκτρικής Ενέργειας σ’ όλη την Κύπρο. Σε δεύτερο στάδιο η διακλάδωση του Φυσικού Αερίου και η προμήθεια του σε Εμπορικούς και Βιομηχανικούς καταναλωτές, στις Μεταφορές και στα Αστικά Κέντρα.

2. Μιλήστε μας για το πρόγραμμα Cynergy… Που στοχεύει το σημαντικό αυτό έργο;

Το CYnergy είναι μια ολιστική ανάλυση των αναγκών για την ανάπτυξη της αγοράς φυσικού αερίου στην Κύπρο. Στοχεύει στην ανάπτυξη στρατηγικών σχεδίων χρήσης του φυσικού αερίου στις οδικές μεταφορές και τους τομείς της βιομηχανίας, του εμπορίου και της ναυτιλίας στην Κύπρο. Το κλειδί είναι η ανάπτυξη μιας βιώσιμης και πλήρους λειτουργικής αγοράς φυσικού αερίου για την παροχή καθαρής και προσιτής ενέργειας στον τελικό χρήστη. Το έργο, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ μέσω του μηχανισμού “Connecting Europe Facility (CEF)”, αποτελεί συνεργασία ειδικών σε θέματα ενέργειας, μεταφορών και επενδύσεων, καθώς και δημόσιων και κυβερνητικών φορέων της Κύπρου και της Ελλάδας.

3. Πότε εκτιμάτε ότι θα ξεκινήσει η διάθεση φυσικού αερίου στην Κύπρο;

Στις 5 Οκτωβρίου η ΔΕΦΑ προκήρυξε διεθνή διαγωνισμό για την ανάπτυξη των υποδομών εισαγωγής υγροποιημένου φυσικού αεριού (LNG). Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2021. Το πρώτο στάδιο της λειτουργίας του αφορά την προμήθεια φυσικού αερίου για σκοπούς ηλεκτροπαραγωγής.

4. Που οφείλεται το γεγονός ότι δεν έγινε κατορθωτό μέχρι σήμερα η επίτευξη ενδιάμεσης λύσης για την παροχή ΦΑ;

Η αναφορά και μόνο σε ενδιάμεση λύση προβάλει ένα από τους κύριους λόγους που δεν έγινε κατορθωτό μέχρι σήμερα να έρθει φυσικό αέριο στη Κύπρο. Αυτή είναι η τέταρτη προσπάθεια. Έχουμε μελετήσει όλους τους λόγους και έχουμε αλλάξει προσέγγιση σε αρκετά σημεία για να αυξήσουμε τις πιθανότητες επιτυχίας. Καταρχάς αποσυνδέσαμε το έργο εισαγωγής ΦΑ από τη χρήση ΦΑ από τα δικά μας κοιτάσματα. Δεύτερο, έχουμε  διαχωρίσει το έργο ανάπτυξης των υποδομών εισαγωγής Υγροποιημένου ΦΑ (LNG) και την προμήθεια LNG σε δύο ξεχωριστές διαδικασίες, αφαιρώντας το ρίσκο για τους προμηθευτές από την ανάπτυξη των υποδομών και την πίεση για ανάκτηση των επενδύσεων στη διάρκεια του συμβολαίου προμήθειας Οι υποδομές αναπτύσσονται για ασφάλεια εφοδιασμού (security of supply) και θα είναι εκεί ακόμα και όταν ενδεχόμενα έρθει αέριο από τη δική μας ΑΟΖ με αγωγό, διατελώντας εναλλακτική ή/και επικουρική επιλογή έλευσης ΦΑ. Δεν πρωτοπορούμε σε αυτό. Πολλές χώρες συνδυάζουν διαφορετικές υποδομές για εισαγωγή ΦΑ. Επιπλέον, έχουμε προσδιορίσει ένα στενό, αλλά εφικτό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και καθορίσαμε συγκεκριμένη στρατηγική για την προμήθεια LNG με χαμηλότερες απαιτήσεις σε ευελιξία. Παράλληλα, οι επικρατούσες συνθήκες αγοράς με την πιο αυξημένη παραγωγή και διάθεση LNG είναι ευνοϊκότερες για τους αγοραστές σε σχέση με τις  διαδικασίες που είχαμε στο παρελθόν. Τέλος, το σημαντικότερο πλεονέκτημα σε σχέση με το παρελθόν είναι η εξασφάλιση της ευρωπαϊκής χορηγίας για την ανάπτυξη των υποδομών εισαγωγής LNG από το CEF Energy, ύψους 40% επί των επιλέξιμων δαπανών μέχρι το ποσό των €101εκ. Η χορηγία μαζί με την μονιμότητα της ανάγκης ύπαρξης της λύσης και κατά συνέπεια τη δυνατότητα για μακροχρόνια αποπληρωμή και απόσβεση των επενδύσεων, παρέχουν τις κατάλληλες συνθήκες για το μικρότερο δυνατό κόστος χρήσης των υποδομών (που αφορά επιπρόσθετο κομμάτι στην τιμή αγοράς ΦΑ).

5. Πόσο έτοιμοι είμαστε από άποψη υποδομών;

Έχουμε προκηρύξει τον διαγωνισμό για τις υποδομές και έχουμε κάνει τες προκαταρτικές μελέτες για τον βασικό εγχώριο αγωγό μεταφοράς ΦΑ σε συγκεκριμένα σημεία στη Κύπρο. Οι προεργασίες που έχουν γίνει μας δίνουν τη δυνατότητα να μπορέσουμε να επεκτείνουμε τη χρήση και διάδοση του ΦΑ το συντομότερο μετά τη δημιουργία του πρώτου τμήματος που αφορά τις υποδομές εισαγωγής.

6. Σε πιο στάδιο βρίσκεται ο σχεδιασμός του δικτύου σωληνώσεων μεταφοράς φυσικού αερίου;

Η ΔΕΦΑ έχει ετοιμάσει από το 2012 την προκαταρκτική μελέτη για το δίκτυο αγωγών ΦΑ, που συμπεριελάμβανε επιλογή της όδευσης, υπολογισμό των αναγκών και διαστασιολόγηση, ανάλυση βιωσιμότητας, καθώς και μελέτες εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον και ανάλυσης ρίσκου. Το 2017 επικαιροποιήθηκε η μελέτη για τον αγωγό ΦΑ που θα μεταφέρει ΦΑ από το Βασιλικό προς Μονή και Δεκέλεια, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες/σημεία ηλεκτροπαραγωγής σε πρώτη φάση (ΑΗΚ και αδειοδοτημένους ιδιώτες) και πρόνοια για μελλοντικές επεκτάσεις. Περισσότερη δουλειά θα γίνει μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του διαγωνισμού για τις υποδομές εισαγωγής.

7. Τι άμεσα οφέλη θα έχουν τα κυπριακά νοικοκυριά από τη διάθεση ΦΑ μέσω της ΑΗΚ;

Όπως ανάφερα προηγουμένως σε πρώτο στάδιο το ΦΑ θα χρησιμοποιηθεί για ηλεκτροπαραγωγή. Αναμένουμε ότι με το ΦΑ θα δραστηριοποιηθούν και ιδιώτες παραγωγοί φέρνοντας έτσι τον ανταγωνισμό που αναμένεται να έχουν όφελος στη τιμή του ρεύματος. Επίσης οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις θα είναι θετικές διότι το ΦΑ έχει χαμηλότερους ρύπους, που συνεπάγεται οικονομικό και περιβαλλοντικό όφελος.

8. Σε ποιους τομείς, πέραν της ηλεκτροδότησης, μπορεί να αξιοποιηθεί το ΦΑ, έχοντας υπόψη και τις κυπριακές υποδομές;

Μέσω του CYNERGY μελετούμε χρήση του ΦΑ για τις μεταφορές, για την βιομηχανία, και μακροπρόθεσμα στα νοικοκυριά.

9. Πότε πιστεύεται ότι θα είμαστε σε θέση να προχωρήσουμε σε εμπορία του κυπριακού φυσικού αερίου; Σε ποια μορφή είναι καλύτερα να πωλείται το ΦΑ;

Η ερώτηση είναι και δύσκολή και συνθέτη διότι εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Δεν είμαι σε θέση να απαντήσω αυτή την ερώτηση. Είναι θέμα που χειρίζεται αποκλειστικά το ΥΕΕΒ και η ΕΥΚ. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε σύντομα εξελίξεις σε αυτό το τομέα.


10. Η ενδεχόμενη κατασκευή τερματικού για το ΦΑ στην Κύπρο, κάτω από ποιες προϋποθέσεις είναι εφικτή;

Έχουμε εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση για το έργο. Αυτό είναι ένας βασικός παράγοντας. Επιπλέον όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς στηρίζουν το έργο διότι είναι πλέον αναγνωρισμένη η ανάγκη και η σημασία εισαγωγής και χρήσης ΦΑ στην Κύπρο.

11. Επηρεάζει τους σχεδιασμούς της ΔΕΦΑ η συμφωνία Τουρκίας – Ρωσίας για το Turkish Stream;

Όχι. Δεν σχετίζονται με οποιοδήποτε τρόπο.

12. Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να εκπληρούνται (ποσότητες ΦΑ, κερδοφορία κλπ) για να προχωρήσει η υλοποίηση του East Med;

Ένα έργο τέτοιου μεγέθους πρέπει να είναι και τεχνικά υλοποιήσιμο και οικονομικά βιώσιμο. Από ότι γνωρίζω έχουν ξεκινήσει μελέτες για όλες τις πτυχές.

13. Συμφέρει ή όχι την Κύπρο από οικονομικής – ενεργειακής απόψεως η μεταφορά φυσικού αερίου μέσω Τουρκίας ή μέσω αγωγών προς την Ευρώπη;

Η Κύπρος θα πρέπει να εξετάσει όλες τες επιλογές που προσφέρονται έχοντας σε πρώτη θέση το δικό της συμφέρον. Οι σχεδιασμοί αύτη τη στιγμή έχουν σαν προορισμό του επιβεβαιωμένου ΦΑ την Αίγυπτο όπου θα υγροποιηθεί και θα πουληθεί σαν LNG. Μην ξεχνάμε ότι για να μεταφερθεί μέσω
Τουρκίας πρέπει πρώτα να έρθει πρώτα στη Κύπρο κάτι που δεν προβλέπεται. Γενικά θα πρέπει να σημειωθεί ότι το θέμα είναι πολύπλευρο και
η οποιαδήποτε επιλογή θα πρέπει να πληροί οικονομικά, τεχνικά αλλά και πολιτικά κριτήρια και ισορροπίες.

Last update: Jul 18, 2019